جعبه های حمل مواد فاسد شدنی

جعبه های حمل مواد فاسد شدنی

جعبه بزرگ

  • طول داخلی : 540 mm
  • عرض داخلی : 300 mm
  • ارتفاع داخلی : 200 mm

 

جعبه کوچک

  • طول داخلی : 460 mm
  • عرض داخلی : 260 mm
  • ارتفاع داخلی : 100 mm